REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LD AUTOMOTIVE

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym

Prowadzonym przez sprzedającego pod adresem www.ldautomotive.pl

 

     1.     INFORMACJA O FIRMIE I DANE KONTAKTOWE

 

Sprzedającym jest LD Automotive s.c. dostępna pod adresem 91-358 Łódź ul. Niezapominajki 37,

Prowadząca działalność gospodarczą ,podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności

Gospodarczej wpisana pod numerem NIP: 9471985709, Regon: 362295012

Kontakt z LD Automotive s.c. można uzyskać:

  • pod numerami telefonów +48601215837, +48502043984 koszt połączenia za minutę zgodny

          z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient.

  • korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@ldautomotive.pl

 

     2.     DEFINICJE

 

1. Regulamin – niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w   art. 8 ustawy z dnia

   18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości

   prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych

   w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym ldautomotive.pl

3. LD Automotive.s.c – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem

   sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

4. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu

5. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym, której dotyczy umowa

   sprzedaży.

6. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez ldautomotive.pl na rzecz klienta poza sklepem

   internetowym w związku z charakterem sprzedawanych towarów.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, zawarta

   pomiędzy LD Automotive s.c  a klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.

8. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ldautomotive.pl

   za pośrednictwem którego klient może złożyć zamówienie.

9. Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów,

   zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych

   i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie

   i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego

   rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

     3.     ZASADY OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego

   pod adresem www.ldautomotive.pl

2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez klienta jest zapoznanie

   się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji  

   zamówienia.

3. Sklep internetowy ldautomotive.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internet.

4. Wszystkie towary oferowane w sklepie ldautomotive.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie

   zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na

   rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym ,

   którym posługuje się ldautomotive.pl w celu realizacji zakupów, klient powinien

   dysponować :

   a. aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail)

   b. urządzeniem podłączonym do sieci internet

   c. zaktualizowaną przeglądarkę internetową zapewniającą prawidłowe wyświetlanie stron

       internetowych np. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari

   d. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.

 

     4.     SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych ldautomotive.pl są cenami brutto

   podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni

   w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo

   poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer

     telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, ldautomotive.pl skontaktuje się z klientem. Jeśli

    kontakt z klientem nie będzie możliwy, ldautomotive.pl ma prawo do anulowania zamówienia.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub

   faktury VAT, która będzie załączona do wysyłanej przesyłki.

7. W trakcie składania zamówienia, klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych

   osobowych w bazie danych sklepu internetowego ldautomotive.pl w celu ich przetwarzania

   w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, klient ma prawo do wglądu

   w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu

   składania kolejnego zamówienia. W tym celu klient powinien podać login i hasło, niezbędne

   do uzyskania dostępu do swojego konta. Login klienta to podany przez niego adres e-mail.

   Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez klienta. Hasło klienta nie jest znane ldautomotive.pl

   i klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem

   osób trzecich.

9. Po złożeniu przez klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź

   ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty

   na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem

   lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji

   (za pobraniem).

 

     5.     KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

 

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo

   drogą mailową. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu

   zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej DPD. W niektórych

   przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym towarze na stronach

   serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki

   (za pobraniem). Przy wyborze opcji płatności (przelew) lub (płatność kartą lub przelewem

   online) do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków

   na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient

   może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link (cennik transportu).

 

     6.     PŁATNOŚCI

 

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru),

   za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU,PayPal lub przelewem

   na konto bankowe sklepu.

 

     7.     ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy

   bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa

   prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów Dz.U. z

   2014 r.,poz. 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a

   gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu

   wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres LD Automotive.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

   To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była

   konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar

   należy zwrócić na adres LD Automotive.

 

     8.     REKLAMACJA I ZWROTY

 

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą

   na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach

   sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej

   przez gwaranta. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za

   pośrednictwem ldautomotive.pl.

2. Reklamacje należy składać na adres LD Automotive s.c.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do LD Automotive s.c reklamowany produkt wraz

   z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem:

                            Pobierz Formularz Reklamacji Wymiany Towaru
                            Pobierz Formularz Reklamacji Pełnego Zwrotu Ceny

4. LD Automotive s.c. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W

   przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta ldautomotive.pl naprawi lub wymieni

   reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 

     9.     POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w

   związku z zakupami jest LD Automotive s.c.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być

   przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz,w

   przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści

   swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we

   wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”

   Klienci posiadający konto w sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego

   korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b. Weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie

   wiadomości e-mail do ldautomotive.pl na adres sklep@ldautomotive.pl

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym

   czasie w ramach udostępnionych opcji.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez

   ldautomotive.pl drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez

   przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy sprzedaży.

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży

   następuje przez wysłanie klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub

   przez przekazanie klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie

   teleinformatycznym ldautomotive.pl oraz udostępniana na każde żądanie klienta.

 

     10.   ZMIANA REGULAMINU

 

1. Klienci posiadający konto w sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu

   za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana regulaminu sklepu,

   klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji

   warunków regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w sklepie

   internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do

   usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą

   realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

     11.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowane mają przepisy ustawy z dnia

   02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę

   wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000 nr 22 poz.271 ze zm.), ustawy z dnia

   27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu

   cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz.1176 ze zm.), ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny

   (Dz.U. 1964 nr 16 poz.93 ze zm.)  

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych

   umów między Sklepem a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów

   o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania

   cywilnego (Dz.U. nr 43 poz.296 ze zm.).

3. Wszystkie nazwy i opisy produktów oraz logotypy poszczególnych marek używane są w celach

   indentyfikacyjnych i mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.06.200

   Prawo własności przemysłowej.

 

 

Data opublikowania regulaminu:10.10.2015 r.