REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LDAUTOMOTIVE.PL 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym

Prowadzonym przez sprzedającego pod adresem www.ldautomotive.pl

     1.     INFORMACJA O FIRMIE I DANE KONTAKTOWE

Sprzedającym jest LD Automotive s.c. dostępna pod adresem 91-358 Łódź ul. Niezapominajki 37,

Prowadząca działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności

Gospodarczej wpisana pod numerem NIP: 9471985709, Regon: 362295012

Kontakt z LD Automotive s.c. można uzyskać: pod numerami telefonów +48601215837,

+48502043984

Koszt połączenia za minutę zgodny z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient.

Korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@ldautomotive.pl

     2.     DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w   art. 8 ustawy z dnia

    18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości

    prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych

    w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym ldautomotive.pl

3. LD Automotive.s.c – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem

    sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

4. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu

5. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym, której dotyczy umowa sprzedaży.

6. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez ldautomotive.pl na rzecz klienta poza sklepem

    internetowym w związku z charakterem sprzedawanych towarów.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, zawarta

    pomiędzy LD Automotive s.c  a klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.

8. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ldautomotive.pl

    za pośrednictwem którego klient może złożyć zamówienie.

9. Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów,

    zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych

    i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie

    i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego

              rodzaju sieci urządzenia końcowego.

     3.     ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego

    pod adresem ldautomotive.pl

2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez klienta jest zapoznanie

    się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

3. Sklep internetowy ldautomotive.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internet.

4. Wszystkie towary oferowane w sklepie ldautomotive.pl są fabrycznie nowe,oryginalnie zapakowane,

    wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym,

    którym posługuje się ldautomotive.pl w celu realizacji zakupów, klient powinien dysponować :

    a. aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail)

    b. urządzeniem podłączonym do sieci internet

    c. zaktualizowaną przeglądarkę internetową zapewniającą prawidłowe wyświetlanie stron

        internetowych np. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari, Edge

    d. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.

     4.     SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych ldautomotive.pl są cenami brutto

    podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni

    w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo

    poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer

    telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, ldautomotive.pl skontaktuje się z klientem. Jeśli

    kontakt z klientem nie będzie możliwy, ldautomotive.pl ma prawo do anulowania zamówienia.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub

    faktury VAT, która będzie załączona do wysyłanej przesyłki.

7. W trakcie składania zamówienia, klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych

    osobowych w bazie danych sklepu internetowego ldautomotive.pl w celu ich przetwarzania

    w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, klient ma prawo do wglądu

    w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu

    składania kolejnego zamówienia. W tym celu klient powinien podać login i hasło, niezbędne

    do uzyskania dostępu do swojego konta. Login klienta to podany przez niego adres e-mail.

    Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez klienta. Hasło klienta nie jest znane ldautomotive.pl

    i klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem

    osób trzecich.

9. Po złożeniu przez klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź

     ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty

      na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem

      lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji

      (za pobraniem)

     5.     KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo

    drogą mailową. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu

    zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej DPD. W niektórych

    przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym towarze na stronach

    serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki

    (za pobraniem). Przy wyborze opcji płatności (przelew) lub (płatność kartą lub przelewem 

    online) do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków

    na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient

    może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link (cennik transportu).

     6.     PŁATNOŚCI

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

    - za pobraniem (przy odbiorze towaru)
    - za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24
    - za pośrednictwem karty płatniczej
    - na konto bankowe sklepu.

3. Metody płatności i wysyłki

    - Kurier DPD-przedpłata (przelew na konto), Przelewy24, karta płatnicza, płatność za pobraniem
    - Odbiór osobisty-przedpłata (przelew na konto), Przelewy24, gotówka

    Serwis płatności Przelewy24.pl posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej,gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji. 

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

     7.     ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy

    bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa

    prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów Dz.U. z

    2014 r.,poz. 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a

    gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu

    wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres LD Automotive.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

    To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była

    konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar

    należy zwrócić na adres LD Automotive.

                                                      Pobierz Wniosek Odstąpienia od Umowy

     8.    GWARANCJA  

1. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie produkty są objęte gwarancją udzieloną przez

    producenta,importera lub LD AUTOMOTIVE S.C.

    na okres jednego roku od daty wystawienia faktury lub na 60 000 km, w zależności od tego,

    co nastąpi wcześniej.

    Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu

2. Wszelkie towary uznane za wadliwe przez klienta, muszą zostać zwrócone do naszego magazynu.

    W przypadku podejrzenia potencjalnej usterki, proszę wypełnić

   Formularz roszczenia gwarancyjnego” 

    i wysłać z wadliwym towarem lub wysłać go pocztą elektroniczną.

3. W niektórych przypadkach producent,importer lub LD AUTOMOTIVE S.C. może zażądać, również

    odesłania innych produktów,

   które mają kontakt z żądaną częścią (np. popychacz zaworu z wałkiem rozrządu). W niektórych   

   przypadkach, niedostarczenie innych części,

   może unieważnić gwarancję lub uniemożliwić nam szybkie rozpatrzenie roszczenia.

4. Towary uznane za wadliwe z powodu produkcji lub wad materiałowych będą natychmiast

    wymieniane bezpłatnie na nowe.

    Dostawa takich darmowych zamienników będzie również bezpłatna.Jednakże zakłady produkcyjne

    lub LD AUTOMOTIVE S.C.

   nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy spowodowane przez montaż

    produktu.

5. Jeśli występują jakiekolwiek roszczenia związane z pracą wykonaną przy montażu produktu,

    muszą być poparte oryginalną pisemną dokumentacją (rachunki, oryginalna dokumentacja

    montażowa itp.)

6. Jeśli uzgodniono, że produkt był w pełni winny i roszczenie zostało zaakceptowane, wystawimy

    notę ​​kredytową na kwotę rozliczenia.

7. Po zgłoszeniu roszczenia i sprawdzeniu zwróconych produktów powiadomimy, o wynikach

    czy roszczenie zostało zaakceptowane, i wydamy raport z wynikami naszych ustaleń.

     9.    REKLAMACJA I ZWROTY

1. Reklamacje należy składać na adres LD Automotive s.c.

2. Składając reklamację należy dostarczyć do LD Automotive s.c reklamowany produkt wraz

    z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem:

                            Pobierz Formularz Reklamacji Wymiany Towaru

                            Pobierz Formularz Reklamacji Pełnego Zwrotu Ceny

4. LD Automotive s.c. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

    W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta ldautomotive.pl naprawi lub wymieni

    reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

     10.     POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w

    związku z zakupami jest LD Automotive s.c.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nieobowiązkowe, ale niezbędne do realizacji

    zamówień w sklepie internetowym.

3. W trakcie rejestracji oraz składania zamówień gromadzimy takie dane osobowe jak:

    a. imię i nazwisko (osoba fizyczna)

    b. dane firmy

    c. adres odbiorcy, adres dostawy

    d. numer telefonu

    e. adres e-mail

4. Dane osobowe są przetwarzane tylko w celu realizacji zamówienia w sklepie internetowym.

5. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być

    przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta(firmy

    transportowe).

6. Dostęp do danych

    a. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

    b. Mogą w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich informacji podanych na naszej stronie.

        Klikając przycisk „Pobierz moje dane” w panelu Moje Konto i zakładce Moje Dane Osobowe,

        aby automatycznie pobrać kopię swoich danych osobowych w postaci pliku PDF lub CSV..

7. Wnioski o poprawianie i usuwanie danych

    a. Mają prawo do modyfikowania wszelkich swoich danych osobowych zawartych na stronie „Moje

        konto”.

    W przypadku wszelkich innych wniosków dotyczących poprawiania oraz/lub usuwania danych

        osobowych,

    prosimy o wiadomość przez naszą stronę kontaktową lub na adres sklep@ldautomotive.pl

    Przeanalizujemy Twój wniosek i odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

    b. Klienci posiadający konto w naszym sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego

    korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

    c. Klienci posiadający konto mają również prawo do

  •                usunięcia danych,

  •                ograniczenia przetwarzania danych,

  •                przenoszenia danych,

  •                wniesienia sprzeciwu

  •                być „zapomnianym” 

    d. Weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie

    wiadomości e-mail do ldautomotive.pl na adres sklep@ldautomotive.pl

    e. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym

    czasie w ramach udostępnionych opcji.

8. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez

    ldautomotive.pl drugiej stronie treści zawieranej umowy:

  •           Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez

                       przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy sprzedaży.

  •           Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży

                       następuje przez wysłanie klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub

                       przez przekazanie klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

  •          Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie

                       teleinformatycznym ldautomotive.pl oraz udostępniana na każde żądanie klienta.

      11.   ZMIANA REGULAMINU

1. Klienci posiadający konto w sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu

    za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana regulaminu sklepu,

    klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji

    warunków regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w sklepie

    internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do

    usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą

    realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

     12.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowane mają przepisy ustawy z dnia

    02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę

    wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000 nr 22 poz.271 ze zm.), ustawy z dnia

    27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu

    cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz.1176 ze zm.), ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny

    (Dz.U. 1964 nr 16 poz.93 ze zm.)  

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych

    umów między Sklepem a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów

    o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania

    cywilnego (Dz.U. nr 43 poz.296 ze zm.).

3. Wszystkie nazwy i opisy produktów oraz logotypy poszczególnych marek używane są w celach

    indentyfikacyjnych i mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.06.200

    Prawo własności przemysłowej.

 

Data opublikowania regulaminu:10.05.2018 r.