ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy

   bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa

   prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów Dz.U. z

   2014 r.,poz. 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a

   gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu

   wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres LD Automotive.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

   To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była

   konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar

   należy zwrócić na adres LD Automotive s.c. 91-358 Łódź ul. Niezapominajki 37.

4. Klient pokrywa koszty związane ze zwrotem towaru, które wynoszą  20 zł. 

5. Zwracany towar powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w transporcie. 

                Pobierz Formularz Odstąpienia Od Umowy